Bu yazımın amacı Scrum.org tarafından yayımlanan Scrum Kılavuzu’nun sonuncu 2013 sürümü ile bir önceki 2011 sürümünü imla ve şeklî bakımdan değil kavramsal açıdan kıyaslamaktır.

Scrum Master’ın Sorumlulukları

2013 sürümünde Scrum Master’ın rolü daha fazla bir fasilitatör rolüne çekilmiş. 2011 sürümünde Takım’ıyla vizyon hedefler ve ürün kapsamını paylaşmak 2013’te kaldırılmış.

Ayrıca 2011 sürümünde yer alan Takım’a yüksek değerli ürünler yaratmasını öğretme sorumluluğunu 2013 sürümünde görmüyoruz. 

Sprint

2011 sürümünde sprint boyunca kalite hedeflerinin sabit tutulması yer alırken, 2013 sürümünde kalite hedeflerinin düşürülmemesi ifadesi kullanılarak hedefi artırmanın önü açılmış oluyor.

2011 sürümünde Takım üyelerinin değişmemesi esası varken 2013’te bu ifade kaldırılmış. Böyle bir durumun riski bir üst maddede yer alan “sprint hedefini tehlikeye sokacak değişikliklerin olmaması” ilkesiyle durumsal olarak korumaya alınmış.

Etkinlik Süreleri

Sprint süresinin 1 aydan az olması halinde sprint planlama, sprint değerlendirme ve süreç değerlendirme etkinliklerinin sürelerinin 2011 sürümünde geçen “orantısal olarak kısalır” bahsi 2013 sürümünde “genellikle daha kısa olur” şeklinde daha genelleyici bir ifadeyle anlatılıyor. Burada etkinliğinin amacına ulaşması vurgulanıyor. Ayrıca bu etkinliklerde sabit toplantı zaman maliyetleri sebebiyle orantısal olarak düşemeyeceği kabul ediliyor olabilir.

Sprint Planlama

Sprint planlama etkinliğinin ilk bölümünde yer alan ve 2011 sürümünde Ürün Sahibi’nin Ürün Kapsamı’nı Takım’a sunması görevi 2013 sürümünde daha işbirliği içerecek şekilde

Ürün Sahibi’nin Ürün Kapsamı’nı tartışması şekline sokuluyor.

Sprint Değerlendirme

2013 sürümünde sprint değerlendirme toplantılarının katılımcılarının Scrum Takımı ve kilit paydaşlar olarak tanımlandığı görülüyor. Bu ilk maddenin hemen ardından Ürün Sahibi’nin biten ve bitmeyen işleri açıklaması ifadesiyle karşılaşıyoruz. Oysa 2011 sürümünde Ürün Sahibi biten ve bitmeyeni tanımlayan bir rolde. Yani Ürün Sahibi, sprint boyunca Takım ile birlikte çalışıp işlerin durumu hakkında bilgi sahibi olarak sprint değerlendirme toplantısında durumu paydaşlara açıklayan bir role getiriliyor.

Sprint değerlendirme toplantısında yapılacaklar konusunda bir diğer önemli değişiklik ise, Scrum Takımı’nın ürün vizyonuna ne kadar yaklaştıklarını değerlendirebilmeleri için iki madde eklenmiş. Bunlar, pazarın ya da tüketici alışkanlıklarının, zaman çizelgesi, bütçe, potansiyel yetkinliklerin değerlendirilmesini içeriyor.

Ürün Kapsamı

2013 sürümüyle birlikte “değer” kavramı ürün kapsamının vazgeçilmez bir öğesi haline geliyor. 2011 sürümünde geçen “product backlog grooming (tımar, temizleme)” ifadesi 2013 sürümünde yerini “product backlog refinement (iyileştirme)”ye bırakıyor. Fakat ikisinin de tanımı her iki sürümünde aynı.

Şeffaflık

2013 sürümünde  “Eser Şeffaflığı” (Artifact Transparency) başlıklı bir kısa bölüm eklenmiş. Ürün kapsamı, sprint kapsamı ve ürün parçasının tüm paydaşlar tarafından tamamen gözlemlenmesinin önemi vurgulanmış.

Bitti Tanımı

2013 sürümünde “bitti” tanımıyla ilgili ilaveler var. Eğer bir ürün parçası (increment) için yapılan bitti tanımı organizasyonun standartları, kılavuzları vb. dokümanlarında belirtmiş ise, Takım bu tanımı asgari kabul edip üzerine çıkmalıdır. Böylece Scrum’ın yaratıcı potansiyelinin önü açılmak isteniyor.

2013 sürümündeki bir yenilik de Ken Schwaber ve Jeff Sutherland’ın kitaplarında bahsettikleri “Scrum of Scrum” olgusuna ilk gönderme olması. Eğer bir sistem veya ürün üzerinde çalışan birden fazla Scrum takımı var ise bu takımlar bitti tanımı birlikte yapmalıdırlar.

Son Not

Scrum üzerine yazan tartışan çok kişi var ve 2013 sürümünde Jeff ve Ken bunları görmezlikten gelmeme kararı almışlar ve bu çalışmaların Scrum çerçevesini bütünleyici süreçler, bakış açıları ve davranış kalıpları (pattern) sağlayacağını ve böylece üretkenlik, değer ve yaratıcılığı mükemmele taşıyacağını belirten bir duruş sergiliyorlar.